Avís legal i Política de privacitat

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT IDENTIFICACIÓ

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, CARME BOSCH GÓMEZ (CARME BOSCH GÓMEZ), li informa que les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web www.carmebosch.net. Denominació: CARME BOSCH GÓMEZ Domicili: C/MURALLA DEL CARME, 22 – 1º 4º 08241 MANRESA (BARCELONA) Telèfon: 93 872 63 83 Email: psico@carmebosch.net CIF: 39362910C Col·legi professional: Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya Núm. col·legiat: 15654

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a CARME BOSCH GÓMEZ i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de CARME BOSCH GÓMEZ. L’accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de CARME BOSCH GÓMEZ, llevat que s’estableixi expressament el contrari.

CONDICIONS D’ÚS

L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i la utilització del mateix per tal de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes. Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc web per a la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació. CARME BOSCH GÓMEZ, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació. Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquest web amb fins o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació ia no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal. CARME BOSCH GÓMEZ no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc web, tot i que posarà els seus majors esforços per evitar-los.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals proporcionades per vostè seran tractades amb les següents finalitats: – Informar sobre els nostres productes i serveis, quan així ho sol·liciti. – Donar contestació i gestionar les seves consultes, comentaris i suggeriments, si s’escau. – Gestionar la seva participació en presents i futurs processos de selecció, quan ens faci arribar les seves dades (inclòs el seu currículum) amb aquesta finalitat. Quan iniciem algun procés de selecció on pugui encaixar el seu perfil, ens posarem en contacte amb vostè. Mantindrem les seves dades personals durant un període de dos anys per tal de poder comptar amb la seva participació en futurs processos. Mitjançant l’emplenament de formularis de contacte de la web o mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació remesa a CARME BOSCH GÓMEZ, l’interessat dóna el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals. En cap cas CARME BOSCH GÓMEZ, utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents dels anteriorment esmentats, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional ia establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix l’esmentat Reglament. CARME BOSCH GÓMEZ P. 2 CARME BOSCH GÓMEZ C/MURALLA DEL CARME, 22 – 1º 4º 08241 MANRESA (BARCELONA) Les seves dades personals es conservaran en els nostres registres durant un període de tres anys. No obstant això, en qualsevol moment vostè pot demanar l’accés a les seves dades personals i la seva rectificació o supressió. Així com, limitar el seu tractament, o directament oposar-se al tractament o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos. També li informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s’estan respectant els seus drets.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE MENORS

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquest web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 13 anys. Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 13 anys d’edat. CARME BOSCH GÓMEZ recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar algun producte. També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

XARXES SOCIALS

En seguir el nostre perfil a les xarxes socials consent expressament el tractament de les seves dades personals conforme a la seva política de privacitat. També consent expressament l’accés de CARME BOSCH GÓMEZ al tractament de les seves dades contingudes en la llista d’amics i al fet que al fet que les notícies publicades sobre qualsevol producte de CARME BOSCH GÓMEZ apareguin en el seu mur. De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, l’informem que les dades personals dels seguidors de CARME BOSCH GÓMEZ, seran incorporades a un fitxer el titular del qual és CARME BOSCH GÓMEZ amb la finalitat de mantenir informats a través de les xarxes socials sobre notícies relatives a les activitats de CARME BOSCH GÓMEZ. La seva petició per connectar, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats. La publicació de comentaris i continguts a les xarxes socials es convertiran en informació pública, de manera que els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. CARME BOSCH GÓMEZ no es fa responsable per la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals estiguin publicats o estiguin inclosos en comentaris, podran sol·licitar a CARME BOSCH GÓMEZ la cancel·lació dels mateixos. En qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a CARME BOSCH GÓMEZ. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

ENLLAÇOS A ALTRES WEBS

Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per CARME BOSCH GÓMEZ, per això, no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs web ni estan cobertes pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació. Per a la resolució de les controvèrsies que es puguin derivar com a conseqüència del que disposen les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li. En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre a un fur en concret, l’usuari renuncia expressament al fur que pogués correspondre-i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de BARCELONA.

AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD IDENTIFICACIÓN

En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, CARME BOSCH GÓMEZ (CARME BOSCH GÓMEZ), le informa que los datos aquí consignados corresponden a la entidad titular del sitio web www.carmebosch.net. Denominación: CARME BOSCH GÓMEZ Domicilio: C/MURALLA DEL CARME, 22 – 1º 4º 08241 MANRESA (BARCELONA) Teléfono: 93 872 63 83 Email: psico@carmebosch.net CIF: 39362910C Colegio profesional: Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya Nº colegiado: 15654

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual de la totalidad de elementos contenidos en esta Web, incluidas las marcas comerciales, formatos, diseños gráficos, textos, imágenes y documentos, pertenecen a CARME BOSCH GÓMEZ y se encuentran protegidos por las leyes españolas e internacionales sobre propiedad Intelectual e Industrial. Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de este sitio Web y de cualquiera de sus contenidos sin el permiso expreso y por escrito de CARME BOSCH GÓMEZ. El acceso al sitio web no implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión de dichos derechos por parte de CARME BOSCH GÓMEZ, salvo que se establezca expresamente lo contrario. CONDICIONES DE USO El acceso a este sitio Web implica la aceptación de estas condiciones de uso sin reservas que regulan el acceso y la utilización del mismo con el fin de poner a disposición de los usuarios información sobre nuestros productos. Se prohíbe expresamente la utilización de los contenidos de este sitio Web para su utilización con fines comerciales o para su distribución, transformación o comunicación. CARME BOSCH GÓMEZ, no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicha utilización o uso de la información. Tanto el acceso a esta Web como el uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. El usuario se obliga a no utilizar la información que se publica en esta Web con fines o efectos ilícitos o lesivos, a no dañar o inutilizar la información y a no realizar cualquier otra acción que puedan ser contraria al contenido de este Aviso Legal. CARME BOSCH GÓMEZ no puede asegurar la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a este sitio Web, aunque pondrá sus mayores esfuerzos para evitarlos.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de Abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y su normativa de desarrollo, se le informa que los datos personales proporcionados por usted serán tratados con las siguientes finalidades: – Informarle acerca de nuestros productos y servicios, cuando así lo solicite. – Dar contestación y gestionar sus consultas, comentarios y sugerencias, en su caso. – Gestionar su participación en presentes y futuros procesos de selección, cuando nos haga llegar sus datos (incluído su currículo) con dicha finalidad. Cuando iniciemos algún proceso de selección donde pueda encajar su perfil, nos pondremos en contacto con usted. Mantendremos sus datos personales durante un periodo de dos años con el fin de poder contar con su participación en futuros procesos. A través de la cumplimentación de formularios de contacto de la Web o mediante el envío de correos electrónicos o cualquier otro tipo de solicitud de información remitida a CARME BOSCH GÓMEZ, el interesado presta su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales. En ningún caso CARME BOSCH GÓMEZ, utilizará los datos personales de los interesados para fines distintos de los anteriormente mencionados, ni los comunicará a terceros sin el consentimiento previo y expreso del afectado, y se compromete a guardar el debido secreto profesional y a establecer las medidas técnicas y organizativas necesarias para salvaguardar la información conforme a los requerimientos que establece el mencionado Reglamento. CARME BOSCH GÓMEZ P. 2 CARME BOSCH GÓMEZ C/MURALLA DEL CARME, 22 – 1º 4º 08241 MANRESA (BARCELONA) Sus datos personales se conservarán en nuestros registros durante un periodo de tres años. No obstante, en cualquier momento usted puede solicitar el acceso a sus datos personales y su rectificación o supresión. Así como, limitar su tratamiento, o directamente oponerse al tratamiento o ejercer el derecho a la portabilidad de los mismos. También le informamos de su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, si considera que en el tratamiento de sus datos no se están respetando sus derechos.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE MENORES

Quien facilita los datos a través de los formularios de esta Web y acepta su tratamiento declara formalmente ser mayor de 13 años. Queda prohibido el acceso y uso del portal a los menores de 13 años de edad. CARME BOSCH GÓMEZ recuerda a las personas mayores de edad que tengan a su cargo menores, que será de su exclusiva responsabilidad si algún menor incorpora sus datos para solicitar algún producto. También les informa que existen programas informáticos para acotar la navegación mediante el filtro o bloqueo a determinados contenidos.

REDES SOCIALES

Al seguir nuestro perfil en las redes sociales consiente expresamente el tratamiento de sus datos personales conforme a su política de privacidad. También consiente expresamente el acceso de CARME BOSCH GÓMEZ al tratamiento de sus datos contenidos en la lista de amigos y a que a que las noticias publicadas sobre cualquier producto de CARME BOSCH GÓMEZ aparezcan en su muro. De conformidad con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO, le informamos que los datos personales de los seguidores de CARME BOSCH GÓMEZ, serán incorporados a un fichero cuyo titular es CARME BOSCH GÓMEZ con la finalidad de mantenerle informados a través de las redes sociales sobre noticias relativas a las actividades de CARME BOSCH GÓMEZ. Su petición para conectar, implica necesariamente su consentimiento para los tratamientos señalados. La publicación de comentarios y contenidos en las redes sociales se convertirán en información pública, por lo que los usuarios deberán tener especial cautela cuando decidan compartir su información personal. CARME BOSCH GÓMEZ no se hace responsable por la información que los usuarios incorporen en la página. No obstante, las personas cuyos datos personales se encuentren publicados o estén incluidos en comentarios, podrán solicitar a CARME BOSCH GÓMEZ la cancelación de los mismos. En cualquier momento, usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitar el tratamiento de sus datos, o directamente oponerse al tratamiento, o ejercer el derecho a la portabilidad de los mismos. Todo ello, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido a CARME BOSCH GÓMEZ . En caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

ENLACES A OTRAS WEBS

Los enlaces (links) que puede encontrar en esta Web son un servicio a los usuarios. Estas páginas no son operadas ni controladas por CARME BOSCH GÓMEZ, por ello, no se hace responsable de los contenidos de esos sitios Web ni están cubiertas por el presente Aviso Legal. Si accede a estas páginas Webs deberá tener en cuenta que sus políticas de privacidad pueden ser diferentes a la nuestra.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y COMPETENCIA JURISDICCIONAL

El presente Aviso Legal se rige por la normativa española vigente que le es de aplicación. Para la resolución de las controversias que pudieran derivarse como consecuencia de lo dispuesto en las presentes disposiciones y sobre su interpretación, aplicación y cumplimiento. El usuario, en virtud de la aceptación de las condiciones recogidas en este Aviso legal, renuncia expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle. En cualquier caso, dentro de la jurisdicción española, si la legislación permitiese someterse a un fuero en concreto, el usuario renuncia expresamente al fuero que pudiera corresponderle y se somete voluntariamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de BARCELONA.

Share This