Avís Legal i Política de Privacitat

IDENTIFICACIÓ
En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, CARME BOSCH GÓMEZ (d’ara endavant, CARME BOSCH), li informa que les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web www.carmebosch.net.

Denominació: CARME BOSCH GÓMEZ
Domicili: Muralla del Carme, 22 – 1r 4rt 08240 MANRESA (BARCELONA)
Telèfon: 938 72 63 83
Email: psico@carmebosch.net
CIF: 9362910C
Col.legiada en Psicologia pel Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya amb número de colegiada: 15654

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a CARME BOSCH i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de CARME BOSCH.

L’accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de CARME BOSCH, llevat que s’estableixi expressament el contrari.

CONDICIONS D’ÚS
L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i la utilització del mateix per tal de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres serveis.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc web per a la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

CARME BOSCH, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tan l’accés a aquest web com l’ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquest web amb fins o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació ia no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

CARME BOSCH no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc web, tot i que posarà els seus majors esforços per evitar-los.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals proporcionades per vostè seran tractades amb les següents finalitats:

Respondre i gestionar les seves consultes, comentaris i suggeriments, si escau;
Quan així ens ho sol·liciti, gestionar la reserva i pagament dels cursos que sol·liciti;
Publicar els comentaris al blog;
Quan així ens ho sol·liciti, mantenir-lo informat sobre els nostres cursos i tallers.

Mitjançant l’emplenament de formularis de contacte de la web o mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació remesa a CARME BOSCH, l’interessat dóna el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas CARME BOSCH, utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents dels anteriorment esmentats, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix l’esmentat Reglament.

Les seves dades personals es conservaran en els nostres registres tret que l’interessat s’hi oposi. No obstant això, en qualsevol moment vostè pot demanar l’accés a les seves dades personals i la seva rectificació o supressió. Així com, limitar el seu tractament, o directament oposar-se al tractament o exercir el dret a la portabilitat d’aquestes.

També li informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s’estan respectant els seus drets.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE MENORS
Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquest web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.

CARME BOSCH recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar algun dels nostres serveis.

També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

XARXES SOCIALS
En seguir el nostre perfil a les xarxes socials consent expressament el tractament de les seves dades personals conforme a la seva política de privacitat. També consent expressament l’accés de CARME BOSCH al tractament de les seves dades contingudes en la llista d’amics i al fet que al fet que les notícies publicades sobre qualsevol producte de CARME BOSCH apareguin en el seu mur.
De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, l’informem que les dades personals dels seguidors de CARME BOSCH, seran incorporades a un fitxer el titular del qual és CARME BOSCH amb la finalitat de mantenir informats a través de les xarxes socials sobre notícies relatives a les activitats de CARME BOSCH.

La seva petició per connectar, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats.

La publicació de comentaris i continguts a les xarxes socials es convertiran en informació pública, de manera que els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. CARME BOSCH no es fa responsable per la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals estiguin publicats o estiguin inclosos en comentaris, podran sol·licitar a CARME BOSCH la cancel·lació dels mateixos.

A qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a CARME BOSCH. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL
Aquest Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que es puguin derivar com a conseqüència del que disposen les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre a un fur en concret, l’usuari renuncia expressament al fur que pogués correspondre-i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de BARCELONA.

IDENTIFICACIÓN

En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, CARME BOSCH GÓMEZ (en adelante, CARME BOSCH), le informa que los datos aquí consignados corresponden a la entidad titular del sitio web www.carmebosch.net.

Denominación: CARME BOSCH GÓMEZ

Domicilio: Muralla del Carmen, 22 – 1º 4º 08240 MANRESA (BARCELONA)

Teléfono: 938 72 63 83

Email: psico@carmebosch.net

CIF: 9362910C

Colegiada en Psicología por el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña con número de colegiada: 15654

Propiedad intelectual e industrial
Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual de la totalidad de elementos contenidos en esta web, incluidas las marcas comerciales, formatos, diseños gráficos, textos, imágenes y documentos, pertenecen a CARME BOSCH y se encuentran protegidos por las leyes españolas y internacionales sobre propiedad Intelectual e Industrial. Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de este sitio web y de cualquiera de sus contenidos sin el permiso expreso y por escrito de CARME BOSCH.

El acceso al sitio web no implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión de estos derechos por parte de CARME BOSCH, a menos que se establezca expresamente lo contrario.

CONDICIONES DE USO

El acceso a este sitio web implica la aceptación de estas condiciones de uso sin reservas que regulan el acceso y la utilización del mismo para poner a disposición de los usuarios información sobre nuestros servicios.

Se prohíbe expresamente la utilización de los contenidos de este sitio web para su utilización con fines comerciales o para su distribución, transformación o comunicación.

CARME BOSCH, no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicha utilización o uso de la información.

Tanto el acceso a esta web como el uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza.

El usuario se obliga a no utilizar la información que se publica en esta web con fines o efectos ilícitos o lesivos, a no dañar o inutilizar la información ya no realizar cualquier otra acción que puedan ser contraria al contenido de este Aviso Legal.

CARME BOSCH no puede asegurar la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a este sitio web, aunque pondrá sus mayores esfuerzos para evitarlos.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de REGLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de Abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales ya la libre circulación de estos datos y la su normativa de desarrollo, se le informa que los datos personales proporcionados por usted serán tratados con las siguientes finalidades:

Responder y gestionar sus consultas, comentarios y sugerencias, en su caso;

Cuando así nos lo solicite, gestionar la reserva y pago de los cursos que solicite;

Publicar los comentarios en el blog;

Cuando así nos lo solicite, mantenerlo informado sobre nuestros cursos y talleres.

Mediante la cumplimentación de formularios de contacto de la web o mediante el envío de correos electrónicos o cualquier otro tipo de solicitud de información remitida a CARME BOSCH, el interesado da su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales.

En ningún caso CARME BOSCH, utilizará los datos personales de los interesados para fines distintos de los anteriormente mencionados, ni los comunicará a terceros sin el consentimiento previo y expreso del afectado, y se compromete a guardar el debido secreto profesional ya establecer las medidas técnicas y organizativas necesarias para salvaguardar la información conforme a los requerimientos establecidos en el citado Reglamento.

Sus datos personales se conservarán en nuestros registros salvo que el interesado se oponga. Sin embargo, en cualquier momento usted puede solicitar el acceso a sus datos personales y su rectificación o supresión. Así como, limitar su tratamiento, o directamente oponerse al tratamiento o ejercer el derecho a la portabilidad de estas.

También le informamos de su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, si considera que en el tratamiento de sus datos no se están respetando sus derechos.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE MENORES

Quien facilita los datos a través de los formularios de esta web y acepta su tratamiento declara formalmente ser mayor de 14 años.

CARME BOSCH recuerda a las personas mayores de edad que tengan a su cargo menores, que será de su exclusiva responsabilidad si algún menor incorpora sus datos para solicitar alguno de nuestros servicios.

También les informa que existen programas informáticos para acotar la navegación mediante el filtro o bloqueo a determinados contenidos.

ENLACES A OTRAS WEBS

Los enlaces (links) que puede encontrar en esta web son un servicio a los usuarios. Estas páginas no son operadas ni controladas por CARME BOSCH, por ello, no se hace responsable de los contenidos de estos sitios web ni están cubiertas por el presente Aviso Legal. Si accede a estas páginas Web deberá tener en cuenta que sus políticas de privacidad pueden ser diferentes a la nuestra.

REDES SOCIALES

Al seguir nuestro perfil en las redes sociales consiente expresamente el tratamiento de sus datos personales conforme a su política de privacidad. También consiente expresamente el acceso de CARME BOSCH al tratamiento de sus datos contenidos en la lista de amigos y a que a que las noticias publicadas sobre cualquier producto de CARME BOSCH aparezcan en su muro.

De conformidad con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, le informamos que los datos personales de los seguidores de CARME BOSCH, serán incorporados a un fichero cuyo titular es CARME BOSCH con el fin de mantener informados a través de las redes sociales sobre noticias relativas a las actividades de CARME BOSCH.

Su petición para conectar, implica necesariamente su consentimiento para los tratamientos señalados.

La publicación de comentarios y contenidos en las redes sociales se convertirán en información pública, por lo que los usuarios deberán tener especial cautela cuando decidan compartir su información personal. CARME BOSCH no se hace responsable por la información que los usuarios incorporen a la página. Sin embargo, las personas cuyos datos personales estén publicados o estén incluidos en comentarios, podrán solicitar a CARME BOSCH la cancelación de los mismos.

A cualquier momento, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitar el tratamiento de sus datos, o directamente oponerse al tratamiento, o ejercer el derecho a la portabilidad de los mismos. Todo ello, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido a CARME BOSCH. En caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.