SERVEIS DE PSICOLOGIA FORENSE

PSICOLOGIA FORENSE

Oferim els següents serveis en psicologia forense:

Valoracions familiars

  •  Elaboracions de plans de parentalitat
  • Valoracions en situacions de guarda i custòdia
  • Valoracions en situacions de revisions de mesures
  • Establiment de règims de visites i seguiment dels mateixos
  • Valoració dels efectes psicològics de la separació o el divorci
  • Processos de nul·litat (Privació de la Pàtria Potestat).

Assessorament professional

  • Assessorament als advocats: anàlisi de casos i orientació psicològica.
  • Assessorament a psicòlegs clínics: anàlisi de casos, acceptació o recusació de valoracions pericials, assessorament en valoracions familiars i/o en la redacció de l’informe tècnic i preparació per la ratificació en seu judicial.

 

Altres àmbits d’actuació:

Civil | Penal | Laboral

El procés d’actuació en psicologia forense consta de diferents etapes:

Aquesta etapa té com a objectiu principal valorar si un determinat cas es pot peritar amb garanties. Per dur a terme aquesta primera valoració, es realitza una anàlisi de la demanda, un estudi acurat de l’expedient judicial i un primer contacte amb la part interessada i l’advocat/ada. Una vegada s’efectua l’anàlisi, s’informa de si el cas és peritable i, en el seu cas, s’oferta un pressupost detallat que inclou les diferents actuacions (entrevistes a progenitors, entrevistes a menors, anàlisis d’interaccions, aplicació de proves psicomètriques, etc.) i l’assistència judicial.

Un cop acceptat el pressupost per la part interessada, s’inicia un procés d’avaluació psicològica als diferents membres de la unitat familiar, mitjançant entrevistes psicosocials i l’aplicació de proves psicomètriques si s’escau.

Les àrees a explorar venen determinades per l’objecte de la demanda i poden incloure també d’altres aspectes rellevants si els professionals que realitzen l’avaluació detecten, durant el procés, qüestions que calgui posar de manifest, sempre en relació amb l’objecte de la demanda. La selecció de les tècniques i procediments a aplicar es fa sempre tenint en compte l’edat de la persona, les seves capacitats i característiques de personalitat així com la fiabilitat i validesa del propi instrument.

Un cop obtinguda i valorada tota la informació s’ofereix una proposta tècnica als progenitors, amb l’objectiu que puguin valorar, conjuntament amb els lletrats, la viabilitat o conformitat amb aquesta i si s’escau, l’establiment d’un acord i/o derivació a un servei de mediació. En cas que el client consideri convenient que l’estudi es formalitzi per escrit  es procedeix a l’escriptura del mateix.

Elaboració i lliurament de l’informe psicològic amb la informació obtinguda de les diferents entrevistes, els resultats de les proves d’exploració administrades i les conclusions finals.

En cas necessari, els professionals que elaboren l’informe assistiran a la vista del judici i exposaran el seu dictamen de forma oral, responent totes les preguntes i aclariments que els hi pugui formular l’òrgan judicial o les parts, sobre qualsevol aspecte del procés d’avaluació i conclusions del peritatge.

Per a més informació no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres!

FOTO FOOTPAGE 3<br />